Wednesday, July 31, 2013

Hahú hosi Na’i Nia loronHosi: Yohanes Manhitu

Ha’u sei lembra loron ne’ebá,
bainhira ofísiu foin de’it remata,
no ita kaer liman maibé la kleur.
Ema sira hamriik iha kreda li’ur.

Ne’e dala uluk mai ita na’in-rua,
hetan malu, lahó malus no bua.
Ita ida-idak hanesan ema foun,
hafoin bolu malu alin no maun.

Loron liu mais ita sei mantein
fafutuk foun no hamutuk hein
loron-aban sei hateten saida
kona-ba fini babeluk foun ida.

Ha’u sei lembra loron ne’ebá,
bainhira festa ita foin remata,
ita ko’alia di’ak mais la kleur.
Neineik tinan ida sei hakur.

Noemuti, fulan-Maiu 2011

No comments: