Tuesday, May 15, 2007

Ho es ko me? Puisi Nâko Yohanes Manhitu


Ho es ko me?


Fini au ‘tup kaüskék onane
ho hanam nemantean kau
onlê bijól in hanan alumat
lê naheun neno-tnanan

Au uskék ma usaitan tupas
he utnín letis fai-atnanas
lê nanát kau neu ton afinit
oras amasat ala manekat

Me hanaf nane ka nbin fa beät
Ala nbin tupas in a-nkais au lukek
Ma nek-amonit fê nâseö kau
nak ho ala mutua au tupas

Yogyakarta, 26 Funhâ 2007

2 comments:

Janela d'alma said...

Oi aok bian on me?
Pules neu ko,
mutuitan ho hanaf nan
on lê lumat bijol mesê
neu pah pinan napunam natêf.

Kensabitlisboa

Cáh Morandi said...

Hi!
I’ve gotten happy with your arrival at my home and also for knowing that you like my work.

Hope that you1ll always come back!

Kisses for you.