Monday, August 31, 2015

Ema la’o-rai


Retratu: http://www.travelhouse.ch

Hosi: Yohanes Manhitu

Loron ba loron nia sei la’o,
kalan ba kalan nia mehi
la’o hela ninia moris-fatin,
la’o hela fitun rai-na’in.

Loron ba loron nia moris,
kalan ba kalan nia moras
hanoin fitun iha rai-balun.

Fulan ba fulan nia serbisu,
tinan ba tinan nia hamulak
husu grasa ba Maromak.

Tinan barabarak liu tiha ona,
tinan ohin ne'e atu lakon ona.
Oras sei to’o atu kaer liman
no dehan adeus ba malu.

Samosir, fulan-Maiu 2003

No comments: