Sunday, March 27, 2011

Hosi odamatan ba odamatan

 
Hosi: Yohanes Manhitu

Hanesan rona lia-foun funu nian,
ne'ebé haklaken iha rain tomak,
ita moris daudaun ho ameasa,
no tau esperansa ba destinu.

La’ós iha uma-laran de’it ita rona
ema barak ko’alia kona-ba moris,
ne’ebé sei sai todan lahalimar.
Iha karreta mós ema hateten.

Bainhira nehek sira rame hela
la’o bá-mai hodi prepara an,
ita ema deskansa hakmatek
no neineik hakiak problema.

Se iha uma-laran ita la hetan
isin barak ba bikan no kanuru,
hosi odamatan ba odamatan,
ita sei koko sorte no destinu.

Kefa, fulan-Fevereiru 2011
-------------------------- 

Dari pintu ke pintu

Karya: Yohanes Manhitu

Seperti mendengar kabar perang,
yang tersebar di seluruh negeri,
kini kita hidup dalam ancaman,
dan menaruh harapan pada takdir.

Bukan hanya di rumah kita mendengar
banyak orang percakapkan hidup,
yang ‘kan terasa sangat berat.
Di mobil pun orang bercerita.

Tatkala semut-semut tengah sibuk
berjalan kian-kemari ‘tuk siap diri,
kita manusia beristirahat tenang
dan perlahan ciptakan masalah.

Bila di rumah kita tak temukan
cukup isi bagi sendok dan piring,
bergerak dari pintu ke pintu,
kita ‘kan coba nasib dan takdir.

Kefa, Februari 2011

No comments: