Wednesday, July 31, 2013

Ha’u iha saudades nafatin ba óHosi: Yohanes Manhitu

Tan buat ida be ó komprende ona,
ha'u koko atu hamoos ó hosi memória
atu ó-nia lalatak ne’e lakon ho anin,
atu ó-nia naran more hosi neon.

Maibé tan forsa ruma iha laran ne’e,
ha'u seidauk bele halakon buat ida,
ne’ebé halo ha’u hanoin nafatin ó,
ne’ebé lori ha’u ba mehi ho ó.

Se ita susar hamoos pinta mihis
be foin kona uma-didin loron ida,
lalika husu ha’u sei susar ka lae
halakon relevu mahar laran nian.

To’o agora mós ha’u sei hanoin ó
maski dalan ba oin parese naktaka.
Só esperansa de’it maka sei buras.
Ha’u hakne’ak no hateke ba lalehan.

Kefa-Timór, fulan-Janeiru 2010

Hahú hosi Na’i Nia loronHosi: Yohanes Manhitu

Ha’u sei lembra loron ne’ebá,
bainhira ofísiu foin de’it remata,
no ita kaer liman maibé la kleur.
Ema sira hamriik iha kreda li’ur.

Ne’e dala uluk mai ita na’in-rua,
hetan malu, lahó malus no bua.
Ita ida-idak hanesan ema foun,
hafoin bolu malu alin no maun.

Loron liu mais ita sei mantein
fafutuk foun no hamutuk hein
loron-aban sei hateten saida
kona-ba fini babeluk foun ida.

Ha’u sei lembra loron ne’ebá,
bainhira festa ita foin remata,
ita ko’alia di’ak mais la kleur.
Neineik tinan ida sei hakur.

Noemuti, fulan-Maiu 2011

Artikel saya dengan judul "Iom da pensoj pri la poezio" terbit di Beletra Almanako: Literatura periodaĵo en Esperanto, New York, Juni, 2013


Puji Tuhan! Sebuah artikel pendek saya yang berjudul "Iom da pensoj pri la poezio" (bahasa Esperanto, Beberapa pikiran tentang puisi) terbit di Beletra Almanako: Literatura periodaĵo en Esperanto, New York, Juni, 2013. Silakan baca daftar isinya di http://www.beletraalmanako.com/boao/ba17/index.html. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Mengenal berbagai aspek Candi Borobudur


Kepada teman-teman yang ingin mengenal berbagai aspek Candi Borobudur, saya sarankan untuk membaca buku "Borobudur" karya Daoed Joesoef (Kompas, Jakarta, Desember 2004). Sungguh, ini adalah buku yang kaya akan kisah di balik karya agung anak bangsa ini. Mari mengenal dunia mulai dari rumah kita sendiri.