Friday, October 12, 2012

ENGKAU LAUT : Esperanto->Indonesia



Karya: William Auld* 

Engkau laut yang kulayari
bukan dengan jarum kompas, melainkan bintang pemandu;
di dadamu yang berbadai, aku dihempaskan topan
atau dibuai kejaran angin sepoi-sepoi ....

Dan walau menantang dingin dan puting beliung,
jiwaku bersukacita di atas gelombang itu:
kuingin lebih jauh melayari ombak-ombakmu,
dan akhirnya tenggelam, terbenam di laut ....

Diterjemahkan oleh Yohanes Manhitu
Yogyakarta, 7 Oktober 2012
---------------------------

VI ESTAS MARO

De William Auld

Vi estas maro, kiun mi navigas
sen kompasnadlo, sed kun gvidaj steloj;
sur via sino hula min kavigas
ventegoj aŭ min lulas zefirpeloj ...

Kaj malgraŭ fridoj, spite al la tromboj,
animo mia ĝojas sur l' ondaro:
mi volas veli plu sur viaj ondoj,
kaj fine droni, droni en la maro ...

-------------------------------------------
* William Auld  Lahir di Erith, London, 6 November 1924, adalah seorang penyair, pengarang, dan editor majalah asal Skotlandia yang menulis sebagian besar karyanya dalam bahasa Esperanto. Ia tiga kali (1999, 2004, dan 2006) dinominasikan untuk menerima Hadiah Nobel Sastra, yang menjadikannya orang pertama yang pernah dicalonkan berkat karya-karyanya dalam bahasa Esperanto. Adikaryanya, “La infana raso” (Ras Kanak-Kanak), adalah sebuah puisi panjang yang, menurut William Auld sendiri, mengeksplorasi “peranan ras manusia di dalam waktu dan jagat raya,” dan puisi itu sebagian besar diilhami “The Cantos”, karya Ezra Pound. Ia meninggal dunia di kota kecil Dollar, Skotlandia, 11 September 2006.

Istória Badak Lia-esperantu nian


 Hosi: Yohanes Manhitu 
 
LA IHA intensaun atu ko’alia barak no kle’an kona-ba istória lia-esperantu nian. Basta ko’alia de’it kona-ba ninia inventór--Ludwik Lazar Zamenhof (1859-1917)--no buat hirak kona-ba dalen ida-ne’e iha moris ohin loron nian.

Zamenhof rasik hateten katak nia moris-mai iha Białystok, provínsia Grodno. Iha sidade Białystok, ninia sidade moris-fatin, grupu étniku haat be oin-ketak moris hamutuk, sira-ne’e maka grupu rusu, polaku, alemaun no judeu, ne’ebé nunka horik hatumuk ho dame. Realidade ida-ne’e dunik maka motiva klosan Zamenhof hodi krei lian ida-ne’ebé halo posivel komunikasaun entre grupu sira-ne’e no lori sira ba interkomprensaun. Nia konsege tiha hakerek livru ida ho títulu Lingwe uniwersala (lian universál, dalen mundu tomak nian) maibé nia la bele fó-sai livru ne’e tanba momentu ne’ebá nia sei klosan demais. Hafoin, tanba livru ida-ne’e lakon iha funu laran, nia haka’as an atu hakerek tan livru seluk, ne’ebé nia konsege fó-sai iha tinan 1887 ho naran-kaneta Doktoro Esperanto. "Esperanto" nia arti "ema ida be espera". Iha loron-ikus, naran ida-ne’e maka sai dalen neutru ne’e nia naran rasik.

Ohin loron, tinan 125 liu ona, no lia-esperantu moris iha ema-kriatura sira-nia leet. Maski la’ós dalen (ofisiál) hosi nasaun ka país ruma, lia-esperantu kontinua serve nu’udar patrimóniu mundu nian atu liga ema rihun ba rihun iha fatin barak, henesan lia-tetun rasik, ne’ebé sai jambata maka’as hodi kesi hamutuk Timor-oan sira-ne’ebé tuir loloos ko’alia dalen oioin. Lian (língua) serve hodi lori ema hamutuk, la’ós fahe sira.

Yogyakarta, loron 11 Outubru 2012