Monday, August 11, 2008

Lia-tetun, lian seidauk kompletu?

Hosi: Yohanes Manhitu*

FULAN tolu liubá ha’u remata fó kursu lia-tetun nian iha Sidade Yogyakarta ba feto amérika-oan ida, ne’ebé, tuir ha’u-nia julgamentu rasik, haka’as an tebetebes tiha atubele komprende no ko’alia tetun, lian ne’ebé kolega timoroan sira rekoñese nu’udar lian ofisiál dahuluk no mós lian nasionál, hamutuk ho lian rai-na’in sira seluk. Remata tiha kursu privadu ida-ne’ebé dura fulan ida ho balu (ne’e kursu inténsivu, loroloron estuda oras rua to’o haat ka lima), ha’u-nia aluna ne’e bá Timór Lorosa’e hodi hala’o peskiza kona-ba identidade timoroan sira-nian. Ha’u fiar katak momentu iha Dili no iha parte seluseluk iha RDTL nia laran, nia bele uza didi’ak ninia matenek tetun nian, katak nia bele fui teoria ba prátika. Maibé loron ida, ha’u hakfodak tanba nia haruka surat eletróniku mai ha’u, katak nia hasoru tiha ona ema balu iha Dili, ne'ebé dehan katak lia-tetun ne’e lian la kompletu no liuliu la soi gramátika ida. Iha kraik ita sei ko’alia barak uitoan kona-ba asuntu ida-ne’e.

Iha sentidu jerál, kuandu ema ruma dehan katak lian ida la kompletu, nia baibain hanoin katak lian ne’e la soi liafuan nato’on atubele uza. Ne’e-duni nia hanoin katak falta liafuan nian maka taka dalan ba komunikasaun ne’ebé hakree nu’udar ideál, katak bainhira nia atu hato’o ninia hanoin, liafuan ne’ebé nia presiza atu uza kedas ne'e la iha. Entaun, ne’e asuntu nato’on ka kuran nian de’it. Ne’e atu henesan fali ho te’in-na’in ida, ne’ebé kuandu te’in hela, nia hakarak atu ingrediente ne’ebé nia presiza hotu-hotu hetan iha meza leten i nia hein de’it ema dehan ‘halo favór’ ba nia. Ha’u hanoin katak ne’e mós halo ema ladúk kreativu. Depois, kona-ba lian ruma iha gramátika ka lae, ha’u só hanoin de’it, katak ema sira-ne’ebé hanoin ka ko’alia nune’e, sempre haree lian ruma ka karik lian hotu-hotu iha raiklaran hosi lidun ida de’it: lidun lian europeu sira-nian. Ne’e katak iha tempu ne’ebé nia haree lian ruma la soi regra sira, ne’ebé oin-ketak hosi regra lian europeu ida, porezemplu lia-inglés ka lia-portugés, iha ninia kakutak sei mosu derrepente ideia ida katak lian nune’e la soi gramátika. Ha’u rasik seidauk hatene loloos tansá maka ema sempre refere ba verbu nia mudansa tuir tempu (tenses). Se nune’e, entaun ha’u hakarak husu uitoan tansá maka ita hatene katak “Ha’u han etu” nia sentidu la hanesan ho “Etu han ha’u”? Tanbasá? Tanba iha regra ne’ebe ita, nu’udar ko’alia-na’in, gosta ka la gosta, tenke halo tuir. Ne’e prova loos katak lian ida-idak soi nia regra. Lian sira mós, hanesan ema-moris, soi família no parente. Lia-tetun, tuir loloos, la’ós maun-alin ho língua europeia sira. Só tanba fatór istóriku maka nia hetan influénsia barak husi lia-portugés, ne’ebé mós lian europeu ida.

Dala barak ona rona ema ko’alia kona-ba buat sira-ne’e, ha’u husu an, katak ema barak seidauk fiar an (sei falta hela konfiánsa) karik atu uza lia-tetun nu’udar meiu komunikasaun prinsipál iha mundu modernu, satán termu teknolójiku sira mosu nafatin de’it. Ne’e la’ós atu du’u ema ruma maibé simplesmente hanoin bazeia ba realidade. Iha mós ema be husu nune’e, “Lia-tetun loos ne’e oinsá?” To’o ohin loron, hanesan istória hatudu tiha ona, la iha língua ruma be derrepente de’it sai kompletu no ema bele uza kedas ho orgullu boot, fasil tebetebes hanesan halo “mi goreng" ka sosa hahán te’in-lailais ruma iha sidade klaran. Matenek ruma dehan katak, “atu goza kululai nia furak, ita tenke tahan hateke ular-knuan”. Entaun, buat hotu-hotu iha ninia prosesu; buat hotu-hotu la’o ho tempu. No nu’udar ko’alia-na’in ka mahihak ita tenke badinas atu partisipa iha atividade harii no dezenvolve lian nasionál (sira). Kuandu ko’alia kona-ba asuntu ida-ne’e, keta lailais hanoin kona-ba buat ida-ne’ebé todan. Ita-nia partisipasaun liuhosi kostume uzu lia-tetun iha moris loroloron ne’e kapás ona katak iha ho laran-tomak hakarak aumenta ita-nia lian nia folin no hariku nia hosi loron ba loron. Tebes, la iha lian ruma ne’ebé bele sai meiu kapás se sidadaun sira tuur nonook de’it ho oin-midar no husik serbisu lian nian ba linguista sira.

Ko’alia kona-ba dezenvolvimentu lian nian, ha’u fiar katak sira-ne’ebé hatene oinsá lia-indonézia bele kesi hamutuk ema hosi lubun étniku oioin, sei hatene katak ne’e la’ós serbisu kalan ida nian. Ne’e hanesan lia-murak, ne’ebé dehan “Roma ema la harii iha loron ida de’it”. Atu língua ida bele iha kbiit no hetan prestíjiu boot nu’udar jambata komunikasaun nian, sidadaun ida-idak tenke uza nia ho orgullu no tau matan ba ninia moris, hanesan ho fó atensaun ba bebé. Interese pesoál sira ita bele manifesta liuhosi ko’alia no hakerek. Dala ida tan, istória prova katak rikusoin literáriu nian, orál no hamkerek, sai matadalan ba buat-harii língua nian. Karik ema sei hakfodak rona ka haree katak língua neutra (livre ba nasaun hotu-hotu) ida hanesan lia-esperantu (Esperanto) soi literatura ne’ebé riku liu duké lian rai-na’in barak be besik atu mate ona.

Maski ohin la hela iha Timór Lorosa’e, tanba hanoin katak lia-tetun mós agora moris iha ema indonézia sira-nia leet, entre lian sira-ne’ebé ema sura kuaze la hotu, ha’u sei tau matan nafatin no espera katak lian kapás ida-ne’e sei hetan loron-aban di’ak. Ita la presiza sai Eliezer Ben-Yehuda ka Martinho Lutero foun atu hatudu ita-nia atensaun no domin ba ita-nia lian rasik, ne’ebe bei’ala doben sira hato’o tiha ona mai ita, bei-oan atubele haburas nia. Ita só presiza sai uza-na’in di’ak ne’ebé uza ita-nia lian doben didi’ak no loloos atu nia bele fó di’ak, la’ós ba isin de’it, maibé mós ba klamar (espíritu). Karik sei di’ak liután se ita aprende buat di’ak hosi maori-oan (tribu rai-na’in iha Zelándia Foun).sira-nia esperiénsia folin-boot iha buat-hamoris fali lian lokál. Hakat ribun ida sempre hahú ho hakat ida; liafuan tokon ida sempre mai hosi liafuan hirak de’it. Importante liuliu maka ita-nia língua sira bele sempre moris iha ibun no laran. Atu taka hakerek ida-ne’e, ha’u hakarak dehan katak se ita-nia ko’alia no ita-nia maluk bele komprende ita-nia mensajen, ne’e katak ita hato’o tiha ona liafuan sira-ne’e tuir regra. Língua hotu-hotu aumenta sira-nia riku só liuhosi sistema regra ida, ne’ebé karik ema ladún sente maibé nia sempre eziste, horiuluk-hori’otas, ohin loron no to’o tempu ne’ebé só lian ida-ne’e de’it maka sei hatene. Rahun-di’ak!

Yogyakarta, 11 fulan-Agostu 2008

* Hakerek-na’in Kamus Indonesia-Tetun, Tetun-Indonesia (Gramedia, Jullu 2007)

Sunday, August 10, 2008

Sekilas Tentang Eliezer Ben-Yehuda dan Bahasa Ibrani Modern


Oleh: Yohanes Manhitu

WALAUPUN Eliezer Ben-Yehuda adalah salah seorang aktivis Zionisme yang gigih dan berani, artikel singkat ini sama sekali tidak bermaksud untuk membahas gerakan tersebut, karena yang menjadi fokus tulisan ini adalah upaya pelestarian bahasa suatu bangsa. Di sini saya ingin menggambarkan bagaimana seseorang yang amat mencintai bahasa dan kebudayaannya berupaya sedemikian rupa dan dengan segenap hati untuk membangkitkan kembali bahasanya, yang karena kehendak sejarah, telah perlahan namun pasti tereduksi menjadi sebatas simbol-simbol dan nyaris menghuni lembar-lembar kitab bisu untuk selama-lamanya.

Nama Eliezer Ben-Yehuda seakan tak terpisahkan dari bahasa Ibrani modern karena dialah tokoh yang bekerja mati-matian dan berjuang di garis terdepan untuk mempersatukan kembali orang-orang Israel Dispora dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Ibrani. Perjalanan hidup Ben-Yehuda dapat dibaca pada situs
History of Eliezer Ben-Yehuda. Gagasannya untuk mempersatukan bangsa Yahudi dengan satu bahasa saja muncul ketika Perang Russia-Turki sedang berkecambuk. Konsep tersebut lebih diperdalam ketika ia sedang belajar pada fakultas kedokteran di Paris pada tahun 1870-an. Ia ingin mengubah bahasa Ibrani yang ketika itu hanya menjadi bahasa para Rabbi dan kaum intelek Yahudi menjadi bahasa yang juga digunakan ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Membaca tentang hal ini kita mungkin segera teringat akan Martin Luther yang ingin agar Alkitab terjemahannya dapat dibaca para petani dan kaum buruh dalam bahasa Jerman yang dimengerti. Terdorong oleh konsep di atas, Ben-Yehuda aktif menulis artikel-artikel tentang tanah air Yahudi dengan satu bahasa untuk semua orang. Namun penyakit TBC yang dideritanya kadang menghambat usaha kerasnya. Ia kemudian pindah ke Aljazair, dan di sanalah ia memiliki kontak dengan para penutur Ibrani Sefardik sehingga, karena tertarik, ia memutuskan untuk mengadopsi pengucapan Ibrani Sefardik untuk bahasa Ibrani modern.

Setelah kembali ke Paris ia memutuskan untuk pergi ke Israel karena ingin berjuang langsung di lapangan. Dan di sanalah ia mulai berusaha secara aktif untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Ia bahkan bersepakat dengan istri pertamanya, Deborah, untuk mendidik anak pertama mereka, Ittamar Ben-Avi, hanya dalam bahasa Ibrani, sehingga anak mereka menjadi penutur asli pertama bahasa Ibrani modern. Ketika tiba di “Tanah Terjanji”, ia berjumpa dengan begitu banyak orang Yahudi yang baru kembali dari pengasingan. Dan setiap orang menggunakan bahasa-bahasa tempat kelahiran mereka. Misalnya yang dahulu tinggal di Prancis menggunakan bahasa Prancis dan yang di Rusia menggunakan bahasa Rusia.

Eliezer melanjutkan penelitiannya terhadap bahasa Ibrani di Israel. Dan untuk memperkaya bahasa itu dengan konsep-konsep modern, ia mengusulkan kata-kata baru yang diambil dan dibentuk dari kitab-kitab agama Yahudi. Menurut beberapa sumber, ia meminjam juga dari bahasa serumpun, seperti bahasa Arab. Lebih lanjut ia menerbitkan sebuah surat kabar yang ia sunting sendiri dan menjadi media yang efektif bagi penyebarluasan pemikirannya. Upaya Ben-Yehuda ini tidak bebas dari kecaman; ia dituding sebagai pengkhianat karena menggunakan bahasa yang dianggap suci (ketika itu bahasa Ibrani dianggap sebagai bahasa yang pantas hanya untuk tulisan-tulisan keagamaan) untuk menuliskan pikiran-pikiran sekuler. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena semakin banyak orang menyadari betapa pentingnya bahasa yang sama untuk mempersatukan orang-orang Yahudi yang baru kembali dari pengasingan dan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Suasana ini mungkin kurang-lebih mirip dengan suasana di Indonesia menjelang Sumpah Pemuda 1928. Usaha Ben-Yehuda tidak sia-sia karena para penguasa Inggris di Palestina pada tanggal 29 November 1922 mengakui bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi orang-orang Yahudi di Palestina.

Sebuah kamus yang kadang-kadang ia susun selama 18 jam sehari untuk membantu para pembaca surat kabarnya akhirnya selesai dan mencapai 17 volume. Sepeninggalnya kamus yang berjudul “Kamus Lengkap Bahasa Ibrani Kuno dan Modern” itu dilanjutkan oleh istrinya yang kedua, Hamda, dan anaknya. Pada bulan Desember 1890, Eliezer mendirikan sebuah lembaga yang bernama Dewan Bahasa Ibrani untuk membantunya dalam penyusunan kamus tersebut. Dewan itu menjadi cikal-bakal Akademi Bahasa Ibrani yang menjadi kebanggaan Israel dewasa ini. Lembaga ini kira-kira setaraf dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia di Jakarta. Walaupun mungkin setaraf dalam status, saya belum tahu pasti apakah lembaga kebahasaan nasional kita ini cukup giat menghimpun kata-kata baru, terlebih yang berhubungan dengan temuan teknologis yang baru. Buktinya setelah lama kita terbiasa dengan istilah “download” dan “upload” barulah muncul padanan kata “unduh” dan “unggah”.

Berkat segala usahanya dalam membangkitkan kembali bahasa Ibrani, Ben-Yehuda dianggap sebagai ‘nabi’ dan propagandis terbesar sekaligus simbol bagi kelahiran kembali bahasa bangsa Yahudi itu. Memang benar bahwa dibutuhkan tangan-tangan terampil dan otak yang tak jenuh berpikir demi kemajuan dan pelestarian sebuah bahasa, terlebih bagi bahasa yang nyaris mati, karena jika sudah telanjur mati maka akan lebih sulit untuk dihidupkan kembali. Tentang hal ini, seseorang pernah menulis bahwa kita harus menjadi martir untuk bangsa kita sendiri. Sehubungan dengan ini, Ben-Yehuda sendiri menulis dengan nada yang kurang-lebih sama pada tahun 1908 dalam surat kabarnya Hatzvi, "Untuk segala sesuatu diperlukan seseorang yang bijaksana, cerdas dan aktif, dengan inisiatif untuk mencurahkan segala tenaganya demi maksud itu, dan tugas itu akan berkembang, sekalipun banyak rintangan mengadang. Pada setiap peristiwa, setiap langkah, bahkan yang terkecil sekalipun dalam proses, perlu ada seorang perintis yang akan memandu dan pantang mundur."

Hal yang justru menarik bagi saya secara pribadi adalah keunikan orientasi perjuangan Ben-Yehuda. Umumnya orang-orang berjuang untuk mendokumentasikan bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Misalnya suatu bahasa yang belum memiliki aksara dan karya sastra diusahakan untuk memiliki alfabet sendiri dan mempunyai karya-karya sastra yang memadai dalam bahasa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada perjuangan dua bersaudara Santo Sirilius dan Metodius di antara bangsa-bangsa Slavik yang kemudian menghasilkan huruf Siril (yang sering dikenal sebagai aksara Rusia walaupun penggunaannya tidak terbatas pada Rusia saja) dan terjemahan Alkitab dalam bahasa Slav. Ben-Yehuda justru berangkat dari suatu bahasa yang berlabel suci dan memiliki kanon Kitab Suci yang mapan dan begitu berwibawa. Ia, dalam perjuangannya, menjadikan kitab-kitab itu sebagai tumpuan dan titik totak untuk menghidupkan kembali bahasa lisan yang nyaris dilupakan karena Diaspora yang berlangsung selama berabad-abad. Karena usahanya yang sedemikian hebat, bahasa Ibrani kini hidup lagi dan terus berkembang dari kitab-kitab yang terpelihara dengan cinta dan kebanggaan. Saya pikir, kita dapat memetik pelajaran berharga dari pengalaman bangsa Yahudi yang nyaris kehilangan identitas mereka agar bahasa-bahasa kita yang bertaburan bagai ratna mutu manikam di seluruh persada Nusantara tidak sampai menghuni bilik-bilik kenangan yang makin sempit dan berdebu karena jarang ditengok.

Yogyakarta, 7 Agustus 2008

Referensi:

Kota Parapat

Karya: Yohanes Manhitu

Parapat, kota berupa menawan,
pintu gerbang ke Pulau Samosir,
kota pelabuhan bergaya Eropah.
penghuninya berpekan hari Sabtu.

kini ia berada di pelupuk mataku.
ia tersenyum menyambut biduk.
sebaris rumah batak berseri-seri,
sebuah kapal bertolak ke Samosir.

Parapat, tempat biduk merapat;
Parapat, kota berwajah nan elok;
Parapat, kota harapan sang danau.
semoga rupamu senantiasa berseri.

Dekat Bandar Tiga Raja-Parapat
2 Juni 2003

Sunday, August 3, 2008

Aksara Yunani-Simbol: Suatu Alternatif

Gambar: http://www.dalcoathletic.com/education/convgreek.htm

Oleh: Yohanes Manhitu

TEMUAN teknologis abad mutakhir telah membuka pintu selebar mungkin bagi upaya-upaya pelestarian aksara berbagai bahasa di planet kita, termasuk yang sudah kuno sekalipun. Ini merupakan suatu kebangkitan yang patut disyukuri oleh umat manusia (jika masih mau dan tahu bersyukur). Huruf-huruf dan simbol-simbol rumit yang dahulu hanya bisa ditulis secara manual dan dengan alat-alat yang sederhana, kini dapat dihasilkan hanya dengan menekan tombol-tombol lembut yang membuat jari-jari tangan makin tergoda karena makin lama semakin asyik. Awas kalau menjadi ketagihan!

Tulisan singkat ini tidak bermaksud untuk membahas sejarah aksara Yunani. Dan saya pun tidak ingin berbicara tentang bahasa Yunani karena saya belum pernah belajar bahasa ini. Tetapi paling kurang saya tahu bahwa kata ekseno berarti orang asing, logos berarti kata, biblio berarti buku, dll. Tentu saja ini hal yang belum bisa dibanggakan. Tentang bahasa Yunani, saya sebaiknya banyak bertanya kepada Om Gus Petruzs, orang Kupang yang pernah merantau dan belajar di kota Athena, kini menetap di AS.

Tidak semua huruf pada aksara Yunani yang dimaksud pada judul di atas pararel dengan huruf-huruf Latin, karena ini semata-mata adalah simbol-simbol yang terdapat pada font komputer Microsoft. Beberapa tahun silam saya mencoba menggunakan simbol-simbol ini untuk menuliskan sesuatu. Berhubung bisa digunakan, maka saya berangan-angan untuk menjadikan aksara ini suatu alternatif bagi keperluan saya sendiri. Tetapi jika pembaca juga tertarik untuk mencobanya, silakan saja. Menurut hemat saya, hal yang saya lakukan ini tidak jauh berbeda dari cara suatu bangsa mengadopsi aksara tertentu untuk kebutuhannya sendiri. Bukti nyatanya adalah pada zaman dahulu orang Melayu mengadopsi aksara Arab gundul (tanpa penanda khusus), dan kini pada gilirannya, kita mengadopsi aksara Latin untuk bahasa Indonesia dan selaksa bahasa daerah di Nusantara. Karena abjad Latin yang umum digunakan hampir di seluruh dunia dewasa ini pada dasarnya berasal dari abjad Yunani yang setiap hurufnya mewakili satu bunyi bahasa, maka tidaklah terlalu sulit untuk menghafalnya.

Cara Menggunakan Huruf-Huruf Yunani-Simbol

Cara menggunakan simbol-simbol Microsoft tersebut untuk menulis dengan komputer sangat gampang. Terdapat dua cara. Cara I: pilihlah font simbol bahasa Yunani dan mulailah menulis sesuatu. Lakukanlah selayaknya Anda menggunakan font normal. Sebaiknya sambil menulis Anda menghafal huruf (yang pasti muncul di layar komputer). Cara II: tulislah sesuatu terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia atau Inggris lalu tulisan itu diubah ke bentuk simbol. Untuk mengubahnya, semua tulisan dengan font normal diblok dan font diubah ke bentuk simbol Yunani. Kedua cara di atas masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Dengan cara pertama Anda akan belajar untuk mengenal simbol-simbol itu sehingga akan mulai mahir menggunakannya, bahkan tanpa menyentuh papan tombol. Jadi Anda mulai bisa melek aksara ‘baru’. Sedangkan dengan cara kedua, hanya akan bisa jika berhadapan dengan komputer alias hanya akan menjadi tukang konversi font. Jadi cara kedua cocok untuk pemilih jalur instan.

Huruf-Huruf Yunani-Simbol

Jumlah huruf dalam aksara ini 26 buah, sama dengan jumlah huruf Latin yang umum digunakan. Pasangan huruf-huruf ini dibuat semata-mata berdasarkan metode ‘huruf apa yang muncul’ ketika saya menekan suatu huruf Latin. Jadi, tidak ada manipulasi.

Manfaat dan Kepopulerannya

Sampai saat ini aksara Yunani-Simbol ini sering saya gunakan untuk keperluan saya sendiri, misalnya untuk mencatat sesuatu dalam keadaan santai. Untungnya, walaupun catatan itu dibuat dalam bahasa Indonesia, tak akan cepat dimengeri orang lain. Persis dengan menulis surat dalam bahasa Indonesia tetapi menggunakan aksara Arab atau Jawa. Sebenarnya nama aksara Yunani-Simbol itu sendiri terkesan mubazir karena pada dasarnya setiap aksara adalah kumpulan simbol. Dan nama tersebut saya pilih secara bebas untuk menegaskan bahwa aksara ini hanya sebatas ‘simbol’ (pada komputer). Setiap kali saya menulis dengan aksara ini, saya merasa seolah-olah menggunakan huruf-huruf Latin. Rasanya tidak terlalu berbeda. Mungkin akan ada pembaca yang bertanya, “Kalau sudah ada yang gampang, kenapa cari yang sulit?” Ini bukan soal memilih yang gampang atau sulit. Ini hanya suatu ketertarikan bebas dan lepas dari pragmatisme. Jika mau, anggap saja sebagai senam otak agar prosesor alami Anda tetap aktif dan gesit. Dan soal aksara ini akan populer atau tidak, itu urusan lain. Tetapi aksara Yunani yang baku alias yang bukan sebagai simbol komputer sesungguhnya sudah populer sebelum orang-orang Romawi belajar menulis nama mereka sendiri.

Di sini saya tidak bermaksud untuk mempropagandakan suatu aksara baru, tetapi sekadar berbagi pengalaman tentang suatu cara lain untuk mengabadikan percikan-percikan gagasan yang melintas bebas dalam pikiran anak-anak manusia. Tak akan ada tangan yang kuasa untuk menghalangi Anda yang ingin mencobanya karena peluang itu selalu ada ketika layar komputer telah tergelar dan siap untuk dicorat-coret tanpa beban. Ada hal yang nyaris pasti, bahwa dengan menggunakan huruf-huruf ini, ingatan orang tentang simbol-simbol fisika akan semakin kuat terpatri. Walaupun sama sekali tidak jaminan bahwa dengan cara ini seseorang bisa menjadi juara olimpiade fisika, paling kurang orang bisa lebih melek simbol-simbol yang sudah begitu universal.

Yogyakarta, 1 Agustus 2008